فیلمی از فاجعه محیط زیستی در انزلی

کشتار گسترده پرندگان

فیلمی که توسط یکی از شهروندان انزلی در کنار ساحل حاجی بکنده بندرانزلیگرفته شده است نشان از فاجعه محیط زیستی در این منطقه حکایت می کند.

این فیلم هنوز از طرف مسولین تکذیب یا تایید نشده است.

ارسال نظر