احتمال گسترش و ادامه خشکسالی در ایران

حمید خدابخشی نوشت:  باران اهواز نشان تغییر اقلیم است.

حمید خدابخشی در حساب توییترش به نقل از دکتر علیجانی نوشت:

باران۱۱۳میلیمتردرآبادان و۸۰ میلیمتردر شادگان و۷۳میلیمتردر اهواز فقط درچند ساعت،تغییرالگوی بارش نشان تغییراقلیم‌
پیش بینی خیلی بدبینانه تر از این است: شدت بارش افزایش ولی متوسط بارش سالانه کاهش و خشکسالی و سیل را باهم‌خواهیم داشت.

ارسال نظر