آب و هوای استان ها

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
دما شهر

شاخص کیفی هوا

پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۹۸
شاخص شهر
40 تبریز
50 زنجان
56 ارومیه
70 تهران
36 اردبیل
76 اهواز
106 اصفهان

گزارش تصویری